Perfil del contractant

Les Instruccions Internes de Contractació (IIC) tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació d'Esquerra Republicana respecte dels seus contractes destinats a obres i serveis i a adquirir béns en nom de l'organització. Les IIC són publicades a la pàgina web del partit.

https://static.esquerra.cat/arxius/textosbasics/IIC-2020.pdf

Aquestes Instruccions Internes de Contractació (en endavant IIC) han estat elaborades de conformitat amb l'establert a l'article Primer, apartat Disset de la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat economicofinancera dels partits polítics, per la qual es modifiquen la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, i la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes.

L'adjudicació dels contractes que es formulen a l'empara d'aquestes IIC recau en l'oferta més avantatjosa. Per determinar-la es tenen en compte els criteris vinculats amb l'objecte del contracte com ara el preu, la qualitat o els seus mecanismes de control, el valor tècnic de l'oferta, la possibilitat de recanvis, les característiques estètiques i funcionals, les característiques mediambientals, el cost de funcionament, la rendibilitat, el servei postvenda i assistència tècnica, els terminis de lliurament o altres similars.

Els procediments de contractació d'Esquerra Republicana s'inspiren en els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació sens perjudici del respecte a l'autonomia de la voluntat i de la confidencialitat quan sigui procedent.

Per més informació consulta el web https://www.esquerra.cat/ca/perfil-del-contractant o escriu un correu electrònic a l'adreça contractacio@esquerra.cat